Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Ekström & Söner Integritetspolicy Gäller fr.o.m. 2018-05-25

På Ekström & Söner AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög
nivå av dataskydd (t.ex.skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna
integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den
beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del
av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina
personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara
personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska
identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som
vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat
eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Ekström & Söner AB, org.nr 556568-9063 Storsätragränd 6, 127 39 Skärholmen, är
personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Hur hanterar vi personnummer?
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till
ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt
skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som
möjligt.
Vi lagrar dina uppgifter så länge du är kund hos oss.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till
personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust,
förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver
behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång
till dem.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och
hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon
annan (s.k. tredjepart). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter
till dig.
2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster
delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett
personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt
våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) Transporter (logistikföretag och speditörer).
2) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra ITlösningar).

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som
anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål
till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Du är alltid välkommen med frågor till oss gällande dina personuppgifter.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av
integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande
betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller
kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen
men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på ekstrom-soner.se
och via epost (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi
tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av
uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Integritetspolicyn uppdaterades 2021-03-17